Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky služby dlouhatrat.cz

  1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”)

Lukáš Budínský

IČ: 76600220

DIČ: CZ76600220

se sídlem: Valašská Polanka 373, 75611 Valašská Polanka

Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ Vsetín,   Č.j.: OŽÚVS/823/2010/4 ze dne 22.02.2010

kontaktní údaje:

email: lukas.budinsky@centrum.cz

telefon: 777850517

www: lukasbudinsky.cz

(dále jen „poskytovatel”)

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

  1. Vymezení pojmů

2.1. Poskytovatel – Poskytovatel služby je Lukáš Budínský, vykonává majetková autorská práva a/nebo licenční oprávnění k Fotografiím a je plně oprávněn poskytnout Nabyvateli licenci k jejich užití níže stanoveným způsobem a v níže stanoveném rozsahu.

2.2. Nabyvatel – Nabyvatelem je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala poskytovateli objednávku a jíž poskytovatel uděluje licenci k užití fotografií či fotoobrazů způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto obchodních podmínkách.

2.3. Objednávka – Objednávkou se rozumí elektronická objednávka fotografií umístěná na webových stránkách poskytovatele (www.dlouhatrat.cz)

2.4. Fotografie – Fotografií se rozumí rozmnoženina pořízená fotografickou technikou, digitální záznam umístěný v databázi poskytovatele přístupné na stránkách Poskytovatele.

2.5. Licence – Licencí se rozumí oprávnění užít fotografie způsobem a v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami, které uděluje Poskytovatel Nabyvateli. Licence je účinná okamžikem připsání ceny fotografie na účet poskytovatele při její bezhotovostní platbě

2.6. Fotoobrazem se rozumí rozmnoženina pořízená fotografickou technikou, vytištěná na fyzickém nosiči podle objednávky nabyvatele.

 

  1. Předmět obchodních podmínek 

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytnutí Licence k užití Fotografií a Fotoobrazů Poskytovatelem Nabyvateli.

  1. Cena a platební podmínky 

Cena za Fotografie a Fotoobrazy je stanovena jednotlivě jako cena za každou Fotografii či Fotoobraz zvlášť, a to v závislosti na velikosti formátu a typu licence, ve které může být nabyvatelem užita. V databázi poskytovatele jsou ceny uvedeny u jednotlivých fotografií a jejich formátů. Uvedené ceny jsou konečné, Poskytovatel není plátcem DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Cena balného, dopravy a pojištění je 150 Kč za každý přepravovaný Fotoobraz.

Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

  1. Licence k užití Fotografií

5.1. Licence Osobní použití a její podmínky

– Fotografii v licenci “Osobní použití” může nabyvatel využít pouze pro soukromé účely (vytištění či vystavení v nekomerčních prostorách).

– Koupí licence k fotografii se nepřevádí autorské právo, čili zakoupenou fotografii nemůžete vydávat za svoji vlastní.

– Je zakázáno fotografii používat komerčně, nebo předávat licenci třetím osobám bez vědomí autora fotografie.

5.2. Ostatní licence a jejich podmínky

– Služba dlouhatrat.cz standardně neposkytuje jiné licence než pro Osobní použití

– Jiné využití Fotografií a Fotoobrazů než dovoluje Licence Osobní použití je možné po odsouhlasení Poskytovatelem

  1. Objednávka a dodání Fotografií a Fotoobrazů

6.1. Provedení objednávky – Objednávka je provedena na stránkách Poskytovatele (www.dlouhatrat.cz). V objednávce Nabyvatel vybere Fotografie či Fotoobrazy a jejich formát, vloží je do košíku

6.2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko POKLADNA. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Nabyvatele o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

6.3. Platba objednávky – Platba objednávky je provedena bezhotovostně platební branou PayPal či převodem na bankovní účet Poskytovatele. Při platbě platební bránou postupuje Nabyvatel podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. Při bezhotovostní platbě je závazek Nabyvatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele. Poskytovatel nepožaduje od Nabyvatele předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

6.4. Dodání Fotografií – Dodání objednaných Fotografií je vždy v elektronické podobě. Nabyvateli dojde ihned po uhrazení na emailovou adresu jedinečný odkaz ke stažení zakoupených souborů.

6.5. Dodání Fotoobrazů

6.5.1 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.5.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.4 Fotoobraz bude vyroben nejpozději do 14 pracovních dnů od objednání kupujícím. O průběhu doručení zboží a stavu objednávky bude kupující vždy vyrozuměn prodávajícím.

Pro objednávky přijaté o víkendech, či svátcích následuje výše popsaný postup a to počínaje prvním pracovním dnem.

6.5. Jiný způsob dodání a platby objednávky – Jiný způsob dodání a platby objednávky je možný po domluvě Nabyvatele s Provozovatelem.

  1. Odstoupení od smlouvy

Nabyvatel nemá právo odstoupit od smlouvy vzhledem k charakteru digitální Fotografie.

Jedná se dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Dále Nabyvatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu vyrobeno, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  1. Práva z vadného plnění

8.1. Poskytovatel odpovídá nabyvateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že Fotografie i Fotoobraz má kvalitu a obsah jako v náhledu při objednávání fotografie či fotoobrazu.

8.2. Poskytovatel je povinen přijmout reklamaci na emailové adrese: reklamace@dlouhatrat.cz. Poskytovatel je povinen Nabyvateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.3. Poskytovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.

8.4. V případě podstatné vady má Nabyvatel právo odstoupit od smlouvy a bude mu navrácena plná kupní cena převodem platební branou PayPal na email uvedený v objednávce či převodem na bankovní účet Nabyvatele.

8.5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  1. Doručování 

1.Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2.Nabyvatel doručuje Poskytovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel doručuje Nabyvateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

    7. Zpracování osobních údajů

7.1. Poskytnutí údajů – Nabyvatel je povinnen Poskytovateli v objednávce poskytnout platné kontaktní a fakturační údaje.

7.2. Užití osobních údajů – Poskytovatel poskytnuté údaje užije výhradně pro účely fakturace a doručení objednávky.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a nabyvatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele.

8.4. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Nabyvatel nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

8.5. Nabyvatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

8.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

9 Mimosoudní řešení sporů

9.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2018